לא מעט תקנות וחוקים משפיעים על חיינו, חלקם מורגשים יותר וחלקם מורגשים פחות וזאת כמובן תלוי מצב. אך ישנם תקנות למשל התקנות של "שווי הוגן", אשר מתייחסות ללא מעט היבטים עסקים בחיים שלנו. תקנות אלו אשר נמצאים כחלק מהתקינה החשבונאית הבינלאומית, אמורים לתת לבצע איזה שהיא מדידה של פריטים מסוימים על פי שווי הוגן ולבצע גילוי לשווי על ידי ביאורים שונים. התקנות שאינן נותנות פרשנות ברורה או כלים ברורים כיצד לבצע את מדידת שווי הוגן, לכן ישנה פרקטיקה מגוונת לאופן שבו נמדדים פריטים שונים. חלק מהם עלולים לכלול נדל"ן או מכירה של נכס כזה או אחר. 

שווי הוגן- רמות

אופן המדידה של שווי הוגן נעשה לרוב דרך 3 רמות שונות, כאשר כל אחת מהן אמורה לסקור "שכבה" מסוימת של העסק ושל הרקע שלו אשר תייצר את התמונה המלאה של החברה או הנכס. אך עם זאת כל רמה מנקודת הראות של השוק אליו משתייכת העסקה, יחד עם התחייבויות הנכס ומאפייניו השונים. כל זאת על מנת לקבל שווי הוגן ראוי והגיוני בהתאם לשוק העסקה. 

•רמה 1

רמה זו תבדוק את המחירים המצוטטים בשוק של מוצרים דומים, למשל אופצית סחירה או מניה בבורסה המייצגת חבית נפט, נוכל לקבל ציטוטים אמינים והגיונים שכן מוצר זה נחשב הומוגני ומחירי הבורסה שלו אמורים להראות שווי נכון. יש להשתמש בבדיקה זו גם ללא תיאום ואמורים להציג התחייבויות פיננסיות שונות, נכסים פיננסים ועוד בזמן אמת ולמעט במקרים מסוימים המפורטים בסעיף 79 בתקן. 

•רמה 2

אל רמה זו מצטרפים גם המחירים אשר צוטטו ברמה 1 , אך גם ציטוטים עבור נכסים דומים או זהים לזהות העסקה או הדמות וגם ציטוטים מנכסים דומים ואחרים אשר אינם פעילים. יחד עם אלו מצטרפים גם נתונים כמו מרווחי אשראי, שיעורי ריבית, עמוקות תשואה ולעיתים ועוד משתנים. אך לעיתים גם התאמות שונות אשר עשויות לכלול את מיקום הנכס או את מצבו הפיזי. 

• רמה 3

שימוש ברמה זו אינו רצוי אך הוא אמור להתבסס על נתונים והנחות שוק שאינם זמינים, שבהם היו משתמשים משתתפי השוק לתמחור של הנכס. תמחור זה יעשה על פי מחירי היציאה שלא כולל עלויות עסקה לרוב. 

באילו תחומים? 

התחומים אליהם מתייחס שווי הוגן הם מכירה וקניה, של נדל"ן, מניות, אופציות, רכוש קבוע ועוד כלים פיננסים כאלו ואחרים. שווי הוגן מנסה לייצר בלמים על מנת לגרום לשוק לא "לקפוץ" ולחוות תנודות קיצוניות מדי, יחד עם זאת הוא מנסה לשמור על הצד המוכר וגם על הצד הקונה ומנסה לבצע חישוב מקיף על מנת לתת הערכה נכונה ומלאה לעסקה. עם זאת במצב של מכירה כפויה (הוצאה לפועל/פשיטת רגל וכו) שווי הוגן אינו תקף.